برنامه علمی (این اسلام است) ? دکتر هیثم سرحان. روز اول: دوشنبه 20/4/2020

? این برنامه شامل دروس مختصر بوده که هر درس در سه دقیقه ضبط شده است که به همراه هز درس یک آزمون و امتحان قرار دارد.

ملاحظه: وارد کردن ایمیل برای دخول به امتحان ضروری است.

? نمونه آزمایشی ورود به امتحان:

? درس اول :
https://docs.google.com/forms/d/13bj1A9UA1PAAAWL4lEXhN-g4FtrRAT2CJ2CBvzCYb7c

? درس دوم:
https://docs.google.com/forms/d/1cQ57X1vTzAAzQoEBI5xyuDVHaNyAo3_g23Y9Rukh0_U

Check Also

مبطلات روزه ۳ شيخ هيثم سرحان حفظه الله •┈┈••✾•???•✾••┈┈•