As-siyam (o Pag-aayuno)

Sa ngalan ng Allah, Ang PinakaMahabagin, Ang PinakaMaawain Kahulugan ng As-siyam (o Pag-aayuno) Literal na kahulugan nito ay Al-Imsak o Ang Pagpipigil, at ang kahulugan nito sa batas ng Islam: ay Ang pagsamba sa Allah sa pamamagitan nang pagpigil mula sa pagkain, pag-inom at lahat ng mga nakakasira ng pag-aayuno …

Read More »

Isang Educational Website

Isang Educational Website Na naglalaman ng mga maiigsing kapakipakinabang na Aklat sa Tawheed at Fiqhul Ibadats na isinalin sa higit 62 na wika. Maki-ambag sa amin sa pagpapakalat nito. at ipadala ito, maaaring makinabang ang iba dito at ikaw ang maging dahilan ng pagkagabay nila. alsarhaan.com

Read More »