Isang Educational Website

Isang Educational Website
Na naglalaman ng mga maiigsing kapakipakinabang na Aklat sa Tawheed at Fiqhul Ibadats na isinalin sa higit 62 na wika.
Maki-ambag sa amin sa pagpapakalat nito.
at ipadala ito, maaaring makinabang ang iba dito
at ikaw ang maging dahilan ng pagkagabay nila.

alsarhaan.com