Shafin yanar gizo na ilimi

Shafin yanar gizo na ilimi
a cikinsa akwai taƙaitattun littatafai masu amfani, na Tauhidi da ilimin ibadodi
Cikin harsuna fiye da 62
Ka taya mu yaɗa shi
Ka tuttura shi, ko waninka zai samu amfanuwa da shi
Sai ka zama sababin shiryuwarsa

alsarhaan.com

Check Also

Mustahabban Hajj

1- Yin wanka gabanin harama, da shafa turare, da sanya mayafai biyu farare. 2- Yanke …