വൈജ്ഞാനിക സൈറ്റ്

വൈജ്ഞാനിക സൈറ്റ് ഏകദൈവ വിശ്വാസത്തിലും ആരാധനയുടെ കർമശാസ്ത്രത്തിലും 62 ഭാഷകളിലായി ഉപകാരപ്രദമായ ലഘുകൃതികൾ ഇതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അത് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഞങ്ങളെ സഹകരിച്ച് പരമാവധി ഷെയർ ചെയ്യുക ഒരുപക്ഷേ മറ്റുള്ളവർ അതിൽ നിന്ന് പ്രയോജനം നേടുകയും അവരുടെ ഹിദായത്തിന് അത് കാരണമായേക്കാം alsarhaan.com

Read More »