केहि महत्वपूर्ण सिद्धान्तहरू

[pdfviewer width=”600px” height=”849px” beta=”true/false”]http://https://alsarhaan.comnp/wp-content/uploads/2019/05/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%94%D8%B5%D9%88%D9%84_%D9%88_%D8%A7%D9%94%D8%AF%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7_%D9%88_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF.pdf[/pdfviewer]

Check Also

सर्वसाधारण म स्लिमहरु को िास्ग आर्श्यक पाठहरुको व्याख्या

[pdfviewer width=”600px” height=”849px” beta=”true/false”]http://https://alsarhaan.comnp/wp-content/uploads/2019/05/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A9_%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%94%D9%85%D8%A9_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9.pdf[/pdfviewer]