chaynala barnoota diin islaam

chaynala barnoota diin islaam towhiidaafi ibaadaa karaa gabaabaateheen addaan babaafamee akka namaa galutti afaan 62 oliin kan hiikkame irratti hirmaadhu nuwajjin sheergodhuun namni sababaa keetin irra fayyadamee sababaa keetin qajeelutu mala alsarhaan.com

Read More »