حج

داحرام محظورات(داحرام حالت کي منع کړي شوي کارونه):
١-ښکار کول:ددي کفاره هم مثل ده (چه دکوم شي ښکار يی وکړو دهغي هم مثل به کفاره کي ورکوي)
٢-نکاح کول: ددي کفاره نشته
٣-جماع(کوروالي کول): او دي کي کفاره مغلظه ده
٤-ګنډل شوي جامي (کپړي)اچول.خوشبو لګول.دویښتانو ویستل.دنوکانو کټ کول.دسړي لپاره سر پټول.بغير ددخول نه مباشرت کول:
په دي کارونو باندي کفارة الاذی ده.

دحج واجبات۔
١-دمیقات نه احرام کول او دعرفي میدان کي تر شپي رارسیدلو پوري ودریدل
٢-مزدلفه کي شپه تیرول
٣-دایام تشریق شپي منی کي تیرول
٤-دجمراتو ویشتل
٥-دویښتانو واړه کول یا خریل(ګنجي کول)

دسعي کولو شرطونه:
١-نیت کول
٢-اووه چکري پوره کول
٣-دصفانه شروع کول

دحج مستحبات
۱_داحرام‌نه مخکي غسل كول.خوشبويي لگول.داحرام دوه سپين څادرونه اچول
٢-داحرام نه مخکي دنوکانو واړه کول او دهغه ویښتو اخستل چه دکوم اخستل ضروري وي.
٣-دحج افراد او قران حالت کي طواف قدوم کول.
٤-دطواف قدوم اولني دري چکرو کي رمل کول.
٥-طواف قدوم کي اضطباع(ښي اوګه ښکاره کول)
٦-دعرفي شپه منی کي تیرول.
٧-تلبیه وییل
٨-په مزدلفه کي دماښام او ماسخوتن لمونز جمع تقدیم کول
٩-په مزدلفه کي مشعر الحرام سره دسهار نه تر(اشراق) لمر راختلو پوري ودریدل

دحج ارکان:
١-احرام کول:او دا په نسک کي دداخلیدلو نیت ته وايی
٢-دعرفي په میدان کي ودریدل
٣-طواف افاضه کول:او دا عرفي باندي دودریدلو نه وروسته وي
٤-دحج سعي کول

دطواف شرطونه:
١-نیت
٢-دحجر اسود نه شروع کول
(دحجر اسود ښکلول او ورته سلام کول سنت دي.که نه يي شو کولي نو اشاره دي ورته وکړي)
٣-دطواف په وخت کي به يی کعبه ګس(چپ)طرف ته وي
٤-اووه چکري به پوره کوي

Check Also

بشتو د اصول الثلاثة شرح: ولي توحید وایو؟

تاصيل العلمي الكتروني مختصر ابتدايي مرحلي لپاره (دري اصول سلور قاعدي او داسلام نواقض ماتونكي …