Komenti i Tre Parimeve: Përse e mësojmë Teuhidin?

https://docs.google.com/forms/d/1rbXQBqwDBeEYyajBsG_M-Wv_sYR5afd86al564czqOk/ Program për marrjen e themeleve të diturisë në mënyrë elektronike në formë të shkurtër të Nivelit të Parë (Tre Parimet, Katër Parimet, Anuluesit e Islamit), ky program ngërthen në vete test elektronik. Ky program është paraqitur edhe në gjuhë të tjera në linkun http://sarhaan.net/?p=514 , andaj na u bashkangjit …

Read More »

02 Komenti i Tre Parimeve (Hyrje e dobishme para fillimit të mësimit të Tre Parimeve)

https://docs.google.com/forms/d/1Y8smXlpFgiDK-7YZvvihS1Eawn7QhMdYhMh52CjZuWQ/ Program për marrjen e themeleve të diturisë në mënyrë elektronike në formë të shkurtër të Nivelit të Parë (Tre Parimet, Katër Parimet, Anuluesit e Islamit), ky program ngërthen në vete test elektronik. Ky program është paraqitur edhe në gjuhë të tjera në linkun http://sarhaan.net/?p=514 , andaj na u bashkangjit …

Read More »

24 Test i veçant lidhur me agjërimin

Program për marrjen e themeleve të diturisë në mënyrë elektronike në formë të shkurtër të Nivelit të Parë (Tre Parimet, Katër Parimet, Anuluesit e Islamit), ky program ngërthen në vete test elektronik. Ky program është paraqitur edhe në gjuhë të tjera në linkun http://sarhaan.net/?p=514 , andaj na u bashkangjit në …

Read More »

Synimi më i madh i Haxhit është Teuhidi

Synimi më i madh i Haxhit është Teuhidi (njësimi i Allahut me adhurim), andaj duhet që të kihet parasysh vazhdimisht ky parim madhështor, sepse motoja e haxhit është “Teuhidi”, siç e gjejmë në ritualin gojor: “Tu kam përgjigj Allahu im tu kam përgjigjë, tu kam përgjigjë Ty që nuk ke …

Read More »

Faqe për kërkim diturie

Faqe për kërkim diturie Aty gjinden versione të shkurtëra të dobishme në Teuhid dhe në Fik-hun e adhurimeve, në më shumë se 62 gjuhë Bashkëpuno me neve në përcjellën e saj tek të tjerët mbase përfitojnë ata dhe ti mund të bëhesh shkak për udhëzimin e tyre alsarhaan.com

Read More »