ĐỊNH NGHĨA NHỊN CHAY (SIYAAM)

Nhân danh Allah, Đấng Rất Mực Độ Lượng, Đấng Rất Mực Khoan Dung ĐỊNH NGHĨA NHỊN CHAY (SIYAAM) Định nghĩa theo ngôn ngữ: kiêng một cái gì đó Định nghĩa theo Islam: thờ phượng Allah bằng cách nhịn ăn, uống và tránh xa các hành động khác dẫn đến việc …

Read More »